Υπουργείο Παιδείας και Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προσανατολισμού

Sadife ÇINKIR

sadifecinkir@gmail.com

FUNDACION INTRAS

Henar Conde

projd@intras.es

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ»

Maria Kerasoglou

mkerasoglou@gmail.com

LOKA

Karoly Oriold

info@lelekbenotthon.hu

Siauliu miesto savivaldybes globos namai

Simona Milunienė

akademike@gmail.com

Archivio della Memoria

Sergio Pelliccioni

sergio@archiviodellamemoria.it

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/