Οι ενότητες της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που προετοιμάζονται για την κατάρτιση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, δασκάλων προσανατολισμού και για οικογένειες ατόμων με νοητική υστέρηση θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα προσφέρει ατομική, ανεξάρτητη μάθηση και μαζική εκπαίδευση που θα μειώσει τις δαπάνες για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και την εκπαίδευση των οικογενειών που δεν ανήκουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες για επανένταξη και εκπαίδευση.
Θα υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών / προσανατολιστών που εργάζονται με άτομα με ψυχικές αναπηρίες, με τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων και τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων βασισμένων στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θα προσφέρει μια ευκαιρία για αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών των χωρών εταίρων.
Η βελτιστοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σε εφαρμογή κινητού θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη βιωσιμότητα του έργου και θα επιτρέψει τη μετάβαση από το τυπικό μαθησιακό περιβάλλον στην προσβασιμότητα της εκπαίδευσης χωρίς χρόνο, χώρο και περιορισμό των πόρων.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/